Mr.-Kanumur Radhesh

Mr. Kanumury Radhesh

Venture Advisor at Blume Ventures